Concurs în 15.05.2024 pentru ocuparea unor posturi în cercetare și administrație

Creat in data de: 2024-04-05 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său la sediul său, în data de 15.05.2024, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

 1. Asistent de cercetare în știința materialelor – Laborator Materiale Avansate și Nanostructurate – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești. Cunoștințe de limba engleza si operare PC

Bibliografie:

 1. Asistent de cercetare în chimie Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești. Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale. Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor. Cunoștințe privind operarea pe calculator. Cunoștințe de limba engleza. Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018

Bibliografie:

 1. Cercetător științific în chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești. Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale. Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor. Cunoștințe privind operarea pe calculator. Cunoștințe de limba engleza. Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN ISO/CEI 17025:2018

Bibliografie:

 1. Tehnician chimist – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.

Bibliografie:

 1. Economist – studii superioare cu diploma de licență in domeniul economic – 1 post

Bibliografie:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicata, actualizata;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.
 • H.G. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului cu clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 • OMFP nr. 1802/2014 – Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
 • Legea nr. 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare;
 • OMFP nr. 3512/2009 privind registrele și formularele financiar-contabile. HG 2011/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
 1. Contabil – studii medii cu profil economic – 1 post

Tematică:

 • Contabilitatea materiilor prime, materialelor si obiectelor de inventar de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la bănci si Trezoreria Statului ;
 • Inventarierea patrimoniului ;
 • Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor.

Bibliografie:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicata, actualizata;
 • OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • HG 2115/2004 – privind înființarea INCDMNR-IMNR;
 • HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
 1. Specialist IT – Serviciu Tehnic, Marketing, Programe – 1 post

Cerințe minime: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare în matematică / fizică / informatica/automatica/cibernetica/ stiinte ingineresti; limba engleză. Cursuri încheiate de administrator de retea Cisco CCNA I si II si IT essentials sau echivalent, cu dovada de absolvire.
Pregătire complementară: Absolvire curs CCNA III, Java script, SQL, Microsoft server și/sau Linux se considera un plus.
Atribuții și responsabilități principale: administrare rețea institut, administrare pagina web institut și integrare date proiecte de cercetare, administrare sisteme de calcul la nivelul institutului.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 26 aprilie 2024, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46 – int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro,  Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică