Analize

;

Analize

;

Analize

;

Analize

;

Analize

;

Solicitare de încercare Formular WORD sau Formular PDF

Laboratorul Analize este alcătuit din două compartimente:

 1. Analize Chimice
 2. Caracterizări Fizico-Structurale

Laboratorul Analize din cadrul INCDMNR – IMNR este acreditat RENAR (LI Nr.1056 / 16.04.2019) pentru:

 • Determinarea conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și solutii tehnologice prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv- ICP-OES;
 • Determinarea conținutului de Cd, Ca, Pb, Au si Ag, prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără FAAS, din minereuri, concentrate și soluții tehnologice;
 • Analiza calitativă de fază prin difracție de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice;
 • Încercări fizice: examinare petrografică pentru piatră naturală și aggregate;
 • Încercări metalografice: examinare microscopică (metalografie) pentru oțeluri; determinarea conținutului de incluziuni în oțeluri; clasificarea grafitului prin analiză vizuală în fonte; determinarea metalografică a microstructurii aliajelor dure sinterizate; examinarea microscopica a îmbinărilor sudate ale materialelor metalice.

Dotări laborator

Metoda Bragg-Brentano pentru difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiație CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ. Software: SLEVE + şi baza de date PDF-4 +, permit identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinitatii, determinarea dimensiunilor cristalitelor şi a microdeformărilor, precum şi caracterizarea structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametrii de reţea.

Cu următoarele module: flacăra pentru determinarea următoarelor elemente Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, Au, Ag, Pt, Pd, Rh, cuptor cu grafit pentru probe lichide, generator hidruri și vapori reci pentru determinarea As, Bi, Sb, Se, Sn, Te. Pot fi determinate cantitativ conţinuturile de metale într-o plajă largă de concentraţii: de la ppb până la zeci de %, utilizând mai multe tehnici de măsurare.

poate realiza analize DSC-TG. Domeniul de temperatura: 20°C – 1600°C. Rata de încălzire/răcire între 1°/min si 40°/min. Gaze utilizate: Argon, Heliu sau Aer. Cantitatea de probă folosită pentru o determinare este de aproximativ 20 mg. Creuzetele utilizate sunt din alumină.

Este prevăzut cu celulă electrochimică convențională cu trei electrozi: electrod de lucru (WE), electrod de referință Ag/AgCl în soluție KCl 3M (RE) și contraelectrod de platină (CE); celulă de coroziune de 1L cu trei electrozi (WE, RE și CE); soft NOVA 2.1; metode electrochimice de analiză: voltametrie ciclică (CV), voltametrie puls diferențială (DPV), cronoamperometrie (CA), cronopotenţiometrie, spectroscopie electrochimică de impedanţă (EIS) utilizate pentru electrodepuneri, acoperiri organice şi anorganice, recuperarea metalelor, obținerea de electrozi modificați, caracterizări electrochimice, teste electrochimice de coroziune.

Caracteristici potenţiostat : domeniu de potenţial : +/- 10 V; curent maxim măsurat : 800 mA (potenţial maxim 12 V) ; domeniu de curent : 1A până la 10 nA ; acurateţe potential : +/- 0.2%; acurateţe curent: +/- 0.2%.

De înaltă rezoluție, complet digitalizat, producător FEI Company (Olanda) și spectrometru cu dispersie de energie (EDS) Element EDS Analysis System încorporat în SEM, format din ELEMENT Silicon Drift Detector Fixed, software-ul ELEMENT EDS Analysis Software Suite, producător EDAX (SUA). Sistemul Quanta 250 este destinat pentru studiul probelor conductoare, neconductoare și/sau hidratate aflate în starea lor naturală fără a necesita preparare suplimentară (metalizare).

Produs de Carl Zeiss Microimaging Gmbh, achiziționat în anul 2007, echipat cu cameră digitală pentru achiziția imaginii, soft dedicat AxioVision Release 4.8.1 pentru procesarea imaginilor.

Produs de Anton Paar, cu indentor Vickers, achiziționat în 2007.

Produs de Buehler, achiziționat în anul 2007, pentru pulberi și probe friabile, delicate.

Echipă laborator

Servicii

Laboratorul de Analize poate oferi o gamă diversă de servicii:

 • stabilirea compoziției chimice, structurii materialelor și produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice;
 • determinarea elementelor majore și a impurităților în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale;
 • determinarea conținuturilor de pământuri rare în diferite matrici, în produse metalice și nemetalice;
 • determinarea compușilor metalici: apă, sol;
 • analiză termică pentru diverse tipuri de materiale.
 • analiză mineralogică prin metoda microscopie optică în lumina polarizată, reflectată și transmisă;
 • metalografie prin metoda microscopie optică;
 • teste de microduritate Vickers;
 • microscopie electronică de baleaj SEM – EDAX.

SPECTROMETRIE DE ABSORBȚIE ATOMICĂ Prin spectrometria de absorbție atomica cu flacără se poate determina cantitativ următoare elemente Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, precum și metale platinice: Au, Ag, Pt, Pd, Rh.

SPECTROMETRIE DE EMISIE OPTICĂ CU PLASMĂ CUPLATĂ INDUCTIV ICP-OES, model 725, care permite determinarea cantitativa a mai mult de 70 elemente chimice din sistemul periodic.

ANALIZĂ TERMICA SetSys Evolution, SETARAM, poate realiza analiza termică DSC-TG. Parametrii de lucru ai echipamentului: domeniul de temperatură între 20°C – 1600°C; rata de încălzire/răcire între 1°/min si 40°/min; gaze care pot fi utilizate: argon sau heliu. Cantitatea de probă folosită pentru o determinare este de aproximativ 20 mg. Creuzete utilizate sunt din alumină.
Aplicații:  determinarea comportamentului termic a metalelor, aliajelor sau oxizilor; determinarea căldurii latente sau entalpiei;  realizare studii cinetice.

DIFRACȚIE CU RAZE X
Difractometrul de raze X BRUKER – AXS D8 ADVANCE este echipat cu sursă de radiație de Cu (CuKα) și un detector cu scintilații cu monocromator de grafit, în montaj Bragg-Brentano și geometrie verticală θ-θ. Software : pentru prelucrarea datelor obținute se utilizează baza de date ICDD PDF 4+ 2021, și soft-urile Sieve + și DIFFRAC.EVA release 2019.
Aplicații: identificarea si cuantificarea fazelor cristaline; determinarea cristalinității; determinarea dimensiunilor cristalitelor; caracterizare structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de retea; determinarea microdeformărilor.

ANALIZĂ MINERALOGICĂ PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICĂ IN LUMINA POLARIZATĂ, REFLECTATĂ ȘI TRANSMISĂ pe următoarele tipuri de probe: minerale; roci sedimentare, roci metamorfice, roci magmatice, zăcăminte de minereuri, concentrate miniere; zguri și prafuri volatile din industria metalurgică; etc.

METALOGRAFIE PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICA pe următoarele tipuri de probe: metale, aliaje speciale, compozite metalice, compozite hibride, acoperiri ceramice si metalice, semiconductori. Teste de MICRODURITATE VICKERS.

MICROSCOPIE ELECTRONICA DE BALEAJ SEM CU EDAX echipament Quanta 250-FEI.
Aplicații: identificarea morfologiei și topografiei suprafețelor, distribuția fazelor și determinări calitative a urmelor de elemente din faze, compoziția semi-cantitativă elementală, distribuția elementelor pe suprafața analizată.

ANALIZE CHIMICE. Volumetrie și gravimetrie
Laboratorul efectuează determinări cantitative și semicantitative prin următoarele metode:
– Volumetrie: Ag, Fe, Zn, Pb, Ca, Mg, Al, Zr, Sn, Fe2+.
– Gravimetrie: Si, Sn, Stotal, SO42-, pierdere la calcinare, umiditate.

CONTACT
Dr. Ana-Maria MOCIOIU
e-mail: ammocioiu@imnr.ro
tel.: +4021 352 2050/int 112;
fax.: +4021 352 2049

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică