Tehnologii valorificare resurse metalice

;

Tehnologii valorificare resurse metalice

;

Tehnologii valorificare resurse metalice

;

Obiectivul strategic specific al Laboratorului TEHNOLOGII VALORIFICARE RESURSE METALICE este implementarea de noi concepte şi noi tehnologii pentru procese durabile în industria metalelor neferoase, protecţa mediului şi cele mai bune practici în industria metalelor neferoase.

Obiectivele ştiinţifice presupun concentrarea asupra următoarelor tipuri principale de activităţi:

 • Cercetări pentru dezvoltarea tehnologiilor şi soluţiilor noi şi inovative pentru creşterea durabilă a resurselor şi înlocuirea materialelor şi metalelor critice;
 • Cercetări pentru identificarea tehnologiilor inovative pentru reciclarea şi reutilizarea materiilor prime pe bază de metale neferoase, pentru o dezvoltare inteligentă şi durabilă a industriei metalelor neferoase. Sunt avute în vedere abordări multidisciplinare care implică aspecte ştiinţifice, tehnologice şi economice;
 • Cercetări pentru dezvoltarea unor tehnologii şi materiale noi pentru purificarea apelor uzate, în vederea imbunătăţirii recuperarii metalelor şi reducerii emisiilor periculoase;
 • Cercetări pentru dezvoltarea de soluţii inovative de prevenire şi minimizare a deşeurilor din industria metalelor neferoase şi reabilitarea zonelor poluate prin activităţile metalurgice.

Dotări laborator

Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din resurse primare și secundare prin procedee hidrometalurgice, la scară de laborator.

Spectrometrul BELEC VARIO LAB este unul dintre cele mai avansate sisteme de analize precise și flexibile, utilizat pentru determinarea spectrometrică a compoziției chimice a metalelor. Analiza pieselor mici cu forme diferite, de ex. fire mai mari de 0,5 mm, spărturi metalice, șuruburi, șaibe sau chiar bile mici, sunt posibile fără preparate speciale.

Reactorul cu microunde, ultrasunete și ultrasunete pentru sinteza / extracția este un reactor chimic multifuncțional care poate combina aleatoriu și ajustează energia cu microunde, undele ultraviolete și undele ultrasunete. Aplicații: sinteza de noi nanomateriale, sinteză substanțe organice, industria chimică și a resurselor de energie, extracția de produse naturale, industriei biofarmaceuticelor și a medicinei, percolarea reziduurilor de POP-uri şi de pesticide, tratamentul apelor reziduale.

Este utilizat pentru tratamentele termice aplicate transformărilor de fază cristalină- amorfă ale straturilor subțiri. Cuptorul este programabil cu 9 programe, fiecare cu 6 segmente și un program cu o temperatură presetată unică, cu activare zilnică a programelor și program grafic.

Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din soluție prin extracție lichid-lichid.

Instrument portabil, de teren și laborator, pentru identificarea și măsurarea rapidă, non-distructivă, folosind un instrument XRF a diferitelor specii de metale prezente în sol.

Analizorul Testo 350XL este un sistem portabil de măsură, flexibil şi destinat unui domeniu larg de aplicaţii. El poate fi utilizat pentru reglarea oricărui tip de arzător, măsurarea concentraţiei gazelor pe o perioadă lungă de timp, verificarea atmosferei din focar indiferent de tipul procesului de ardere, întreţinerea motoarelor staţionare din staţiile de cogenerare, verificarea presiunii şi a vitezei gazelor arse în tubulaturile de evacuare. Analizorul este format din Unitatea de analiză, Unitatea de Control şi Sonda de prelevare gaz. Exemple de aplicare: măsurarea NOx (NO şi NO2) în centralele termice, măsurarea emisiilor de SO2 în aerul curat al furnalelor pe cărbuni, măsurarea NOx în furnalele cu gaz condensat cu un nivel ridicat de NO2, monitorizarea nivelului de SO2 în timpul procesului de fabricaţie în industria ceramicii şi sticlăriei, monitorizarea eficienţei sistemelor DeNOx.

Domenii de utilizare: staţii de tratare a apelor uzate industriale şi menajere, inclusiv a apelor de mină, instalaţii complexe de obţinere a materialelor cu granulaţie fină inclusiv a nanomaterialelor, instalaţii de flotaţie a minereurilor de metale neferoase, instalaţie de oxigenare şi tratare antimicrobiană a apelor.

Laborator electrochimic cuprinzând potențiostatul PST006, programul VoltaMaster 4, pentru depuneri straturi subțiri. Combină electrochimică fără tehnici de impedanța și fără tehnici analitice.

Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din resurse primare și secundare prin procedee hidrometalurgice.

Acest reactor este proiectat să încălzească și să usuce materialele.

Proiectat pentru procesele electrochimice de electroliză sau oxidare anodică controlată (obținerea de straturi nanotubulare de TiO2).

Tratare hidrometalurgică pentru resurse minerale neferoase și rare primare și secundare (scală pilot).

Echipă laborator

Servicii

Utilizăm cele mai bune tehnologii pentru exploatarea și prelucrarea materiilor prime

Conform documentului european „Best Available Technologies – BAT”, aceastea asigură

 • randamente de peste 95% de recuperare a metalelor din materii prime;
 • scăderea emisiilor gazoase cu până la 20% în 2013;
 • reducerea, inertizarea și stocarea deșeurilor;
 • promovarea strategiei dezvoltării pe verticală a aceleași companii, minerit-metalurgie-reciclare-bunuri, pentru a implementa cu ușurință managementul mediului, al materialelor, al riscului etc.

Aplicăm cele mai noi tehnologii și tehnici de reutilizare/reciclare/recirculare a metalelor și materialelor din deșeuri, conform „BAT”, pentru metalurgia neferoasă.

Dezvoltăm o nouă viziune asupra subproduselor (zguri, ghips, microelemente însoțitoare) și a energiei reziduale:

 • procedee eficiente de stabilizare a substanțelor periculoase, în materiale depozitabile;
 • management pentru microelementele (cu mare valoare economică) existente în deșeuri: In, Ge, V, Ga, Sn etc.;
 • trecerea zgurilor în categoria de deșeuri nepericuloase;
 • recuperarea cât mai avansată a căldurii de proces.

Folosim procedee simple și eficiente de procesare și caracterizare a deșeurilor

Orientate către: controlul generării reziduurilor; adaptarea proceselor pentru o gamă cât mai largă de deșeuri; dezmembrarea mecanică automatizată sau chimică; noi echipamente de topire și rafinare; noi procedee intensive hidroelectrice; analize efectuate on-line.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică