Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici – acronim TRANSECOTEH

Creat in data de: 2016-09-05 Distribuie:   

POC-A.1-A1.2.3-G-2015 / ID: P_40_397 / Contract 17 / 01.09.2016, 2016 – 2019

Scop: reducerea impactului activităților poluatoare asupra sănătății umane si a mediului înconjurător prin creșterea gradului de recuperare a metalelor neferoase, prețioase si critice conținute in deșeuri si a reintroducerii lor in circuitul economic.

Obiectivul general: promovarea unei tehnologii eco-eficiente de valorificare a deșeurilor industriale cu conținut de metale neferoase prin transferul acesteia către agenții economici parteneri, in scopul obținerii de produse cu valoare adăugata prin tehnologii inovative cu impact semnificativ asupra reducerii poluării mediului si conformării cu cerințele legislative.

Obiectivele specifice:

  1. Formarea, dezvoltarea și consolidarea parteneriatului intre IMNR și agenți economici interesați prin dezvoltarea unor cercetări aplicative comune in domeniul tehnologiilor avansate cu aplicații in ecologizarea mediului, competitive la nivel național și internațional;
  2. Realizarea unei instalații de valorificare a deșeurilor industriale cu conținut de metale neferoase in scopul valorificării metalelor utile, prețioase și critice prin tehnologii inovative in condiții ecologice și de eficienta maximă, cu impact socio-economic major;
  3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
  4. Creșterea gradului de inovare și a nivelului de dezvoltare tehnologică a întreprinderilor partenere in proiect;
  5. Creșterea competitivității întreprinderilor partenere prin abordarea tehnologiilor inovative de procesare ecologică a deșeurilor pe o nișe de piață mai puțin dezvoltată in Romania;
  6. Creșterea nivelului de cunoștințe a personalului din întreprinderile partenere in domeniul procesării ecologice a deșeurilor metalice industriale prin transferul de abilități și competente din partea IMNR;
  7. Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic al IMNR prin cooperarea cu agenții economici și stabilirea de parteneriate pe termen lung cu aceștia;
  8. Creșterea vizibilității IMNR prin diseminarea rezultatelor cercetării.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică