REGISTRUL NAȚIONAL AL REZERVELOR SECUNDARE DE MATERII PRIME
CU IMPORTANȚĂ ECONOMICĂ REZULTATE DIN REZIDUURILE MINIERE

PROGRAMUL SECTORIAL AL MINISTERULUI CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
Contract: 9PS / 2017
Perioada de implementare: Noiembrie 2017 - Decembrie 2018
Valoare totală: 4.000.000 lei și 20.000 lei cofinnațare

Parteneri:

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR (Coordonator Proiect}
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDECȚIEI – IGR
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE – INCDMRR
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – INCDPM
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE – ICECHIM
 • S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L.

    Proiectul abordează o problematică complexă pornind de la aspecte geologice / geochimice, până la procesarea prin tehnologii eficiente energetic a reziduurilor miniere exploatabile și studii privind impactul de mediu al reziduurilor miniere neexploatabile, și se adresează atât comunității științifice, cât și potențialilor beneficiari din domeniul industriei miniere, domeniile de specializare inteligentă (auto, energie) și construcțiilor de mașini (producători de echipamente). Inițiativa celor 6 parteneri – 5 institute naționale de cercetare-dezvoltare și 1 IMM – constituie primul pas spre realizarea unei baze de date sistematice, actualizate la nivel național, privind resursele secundare de materii prime, bazată pe o evaluare a elementelor utile plecând de la geologia regiunii (tipuri de roci și structuri geologice), caracteristicile zăcămintelor, elementele extrase prin exploatare și în final elementele trecute în steril (în particular iazuri de decantare). Metodele și procedurile unitare pentru colectarea probelor, ce vor fi elaborate în cadrul proiectului, pot fi aplicate ulterior testării tuturor iazurilor și haldelor de steril. Un element de noutate absolută la nivel național îl constituie abordarea studiilor de caz din perspectiva tehnologiilor complexe de procesare a reziduurilor miniere exploatabile în strânsă corelație cu reglementările în domeniul mediului, realizarea unei instalații pentru procesare resurse secundare și a unei instalații pentru testarea tehnologiilor de obținere materii prime, ceea ce va permite pe termen mediu, valorificarea mai rapidă a rezultatelor proiectului.

      Obiectiv general: Realizarea unui registru național al resurselor secundare de materii prime rezultate din reziduurile miniere care să permită re-poziționarea domeniului minier din perspectiva asigurării resurselor minerale necesare unei dezvoltări durabile a țării, în condiții prietenoase cu mediul.

      Obiective specifice:
 • Reactualizarea într-o perioadă de 1 an, pe parcursul derulării proiectului, a bazei de date integrate privind resursele secundare de materii prime din reziduuri miniere, cu accent pe halde și iazuri de steril; se vor eșantiona cel puțin 20 de zone reprezentative;
 • Simularea în condiții tehnico-economice, a procesării resurselor secundare de materii prime (iazuri de steril), cu scopul identificării modalităților de eficientizare a acestora, în condiții prietenoase cu mediul, cu accent pe studiul impactului de mediu în strânsă concordanță cu legislația europeană;
 • Realizarea a 3 studii de caz care să asigure implementarea rezultatelor proiectului;
 • Organizarea a 2 dezbateri naționale și 5 dezbateri regionale în zone reprezentative, cu scopul informării publicului cu privire la activitățile de exploatare a resurselor secundare din reziduuri miniere și al demarării cooperării eficiente între instituții și autorități (ministere, agenții cu preocupări în domeniu, organizații locale, camere de comerț, ONG-uri, institute și universități cu preocupări în domeniu, potențiali utilizatori).

Activități:

Etapa 1 Pregătirea logistică și tehnică a proiectului
Coordonator etapă: CO – IMNR
Termen realizare: 08.12.2017
Obiectiv: Elaborarea strategiei și a planului de lucru pentru îndeplinirea scopului proiectului
Etapa 2 Reactualizarea informațiilor privind legislația europeană în domeniul resurselor secundare din reziduuri miniere
Coordonator etapă: CO – IMNR
Termen realizare: 08.12.2017
Obiectiv: Reactualizarea bazei de date integrate privind resursele secundare din reziduuri miniere
Etapa 3 Situația actuală din țara noastră privind politicile de exploatare a rezervelor secundare de materii prime
Coordonator etapă: P5 – COSFEL ACTUAL S.R.L.
Termen: 30.06.2017
Obiectiv: Identificarea poziției României in domeniul exploatării resurselor secundare de materii prime
Etapa 4 Elaborarea documentației privind zonele cu reziduuri miniere exploatabile
Coordonator etapă: P1 – IGR
Termen: 30.06.2018
Obiective: Inventarierea zonelor cu reziduuri miniere exploatabile
Etapa 5 Elaborarea documentației privind rezervele secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere
Coordonator etapă: P2 – INCDMRR
Termen: 10.12.2018
Obiectiv: Stabilire rezerve secundare de materii prime cu importanță economică
 

Dr. ing.
Roxana Mioara PITICESCU

Director General
IMNR, Romania

     Absolventă a Universității POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, Secţia Tehnologia Chimică Organică în anul 1983 a obţinut titlul de doctor în domeniul Chimiei-fizice aplicată și Electro-chimie în 1997. Cercetător Științific Principal grd. I a cărui activitate științifică și de cercetare se reflectă în publicarea a două cărţi în ţară, a două capitole de carte în străinătate şi peste 45 de articole, lucrări în conferințe, 4 brevete, 5 cereri de brevet naţionale, 2 cereri de brevet Europene și alte publicații A coordonat (în calitate de director de proiect sau responsabil proiect) 8 proiecte de cercetare internaţionale şi 15 naţionale. De asemenea, a participat la peste 56 conferinţe / worshop-uri. A efectuat mai multe stagii de pregătire / perfecționare de lungă durată : Bursă NATO, CNRS/PROMES, Odeillo, Franţa (noiembrie 2004-ianuarie 2005); stagiu de cercetare, ICMAB, Spania (2000) precum şi stagii de cercetare la Politecnico di Torino, Italia (1999, 2003, 2004). A a fost evaluator extern la DG Research – Comisia Europeană, PTA – Comisia Europeană, expert național în Comitetul COST Materials, Physics and Nanosciences, evaluator în programe nationale de cercetare RELANSIN, MATNANTECH, CEEX, PNCD II, CNCSIS,

Dr. ing.
Adrian Mihail MOTOC

Director Științific
IMNR, Romania

    Este absolvent al Universitatea POLITEHNICA din București, Departamentul de Ştiinţe Inginereşti (Engleză) în 1999, obținând titlului de doctor, în domeniul Stiinţa si Ingineria Materialelor în anul 2008. Cercetător Științific grd. II a participat la numeroase stagii de perfecționare și specializare de scurtă și lungă durată, cursuri, școli de vară, burse: ASI NATO Scanning Probe Microscopy, Albufeira, Portugalia; “2nd International Summer School on Nanosciences & Nanotechnolo-gies” – The Aristotle University of Thessaloniki- Grecia; bursă TEMPUS la Manchester Metropolitan University, U.K; grant NATO de cercetare – procesarea şi caracterizarea nanopulberilor de ZnO – CNRS / PROMES – Odeillo, Franţa. A coordonat și participat la numeroase proiecte de cercetare în domeniul sintezei şi caracterizării materialelor ceramice nanostructurate Ca membru în comitet tehnic ASRO a participat la elaborarea de proiecte de standarde.